ABS-15G
File 74 of 149
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
3138WGLX0 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION6$1,147,750.002.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACHIEVA CREDIT UNION1$189,900.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$186,358.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPHA MORTGAGE LLC1$196,050.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO1$199,200.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$175,360.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$189,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES' CREDIT UNION AND ITS DIVISION1$189,525.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARBOR BANK1$192,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC2$380,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC1$176,800.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA3$559,000.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND2$351,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND, A CORPORATION1$199,457.100.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HERRIN, ISAOA1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP2$360,750.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$180,405.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC1$198,050.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST1$177,650.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$187,960.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADWAY NATIONAL BANK1$175,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$184,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING1$180,405.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL2$365,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE4$753,300.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$179,502.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF BRANSON1$183,600.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF THE OZARKS1$177,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION1$175,750.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$182,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$194,500.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO1$196,364.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLM MORTGAGE, LLC1$182,196.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA2$378,420.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK2$379,890.070.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK1$180,900.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$178,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION1$195,135.110.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$183,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$177,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK, AN ARKANSAS1$175,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC3$545,484.831.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC DBA CORNERSTONE HOME LOANS, INC1$194,500.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF COLORADO, A FEDERAL CREDIT UNION1$183,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$198,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUSO MORTGAGE CORPORATION1$176,400.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERWOOD BANK1$176,225.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION2$361,277.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$193,459.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD4$755,620.011.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME BANK1$194,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT LENDERS, LLC., LIMITED LIABI1$179,752.010.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ECU MORTGAGE, LLC1$182,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$195,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$180,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$190,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES OF OHIO, INC1$178,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES, INC1$186,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING2$365,650.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$191,185.620.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALCON NATIONAL BANK, A MINNESOTA BANKING CORPORATION2$373,650.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC7$1,309,599.002.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK3$565,500.001.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$362,509.410.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC3$545,000.001.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC4$749,800.001.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY2$370,500.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION1$185,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$192,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$180,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK2$361,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$189,533.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC2$374,400.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK SOUTHWEST1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION1$177,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$191,250.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$175,441.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKENMUTH CREDIT UNION1$182,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A1$177,510.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC2$357,600.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAYSTONE MORTGAGE, LLC1$187,122.940.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSF MORTGAGE CORPORATION1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY1$181,600.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY, INC1$182,526.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$183,100.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBORONE BANK2$369,600.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$193,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC5$946,000.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC1$177,600.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$194,750.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK - WACONIA1$184,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONOR CREDIT UNION1$190,400.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$187,438.110.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$180,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$183,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY2$365,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JOHNS HOPKINS FEDERAL CREDIT UNION1$191,920.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION3$554,750.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A1$186,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$185,600.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIVE WELL FINANCIAL, INC1$178,900.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LONE STAR NATIONAL BANK1$175,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC1$194,400.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$184,900.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC1$197,600.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN TRUST FCU1$179,660.760.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION1$194,362.010.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION1$176,400.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC1$181,600.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDDLETON COMMUNITY BANK1$191,015.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$179,740.190.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC2$371,729.130.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC4$735,432.191.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASA FEDERAL CREDIT UNION1$181,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$175,750.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENIDNG1$188,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEBRASKA BANK OF COMMERCE, A NEBRASKA CHARTERED BANK1$189,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWRATE LENDING, A CALIFORNIA CORPORATION1$183,740.740.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$179,740.650.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWICH COMMERCIAL GROUP, INC. D/B/A NORCOM MORTGAGE1$194,225.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$181,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC3$542,900.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK & TRUST OF CLINTON CO1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY4$755,941.541.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POCA VALLEY BANK INC. THE1$177,743.530.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$185,600.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPER MORTGAGE FUNDING LLC1$181,600.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC3$557,325.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$194,001.270.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$180,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RAMSEY NATIONAL BANK1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH SAVINGS BANK1$175,200.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$187,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENT FINANCIAL GROUP INC, A NEBRASKA CORPORATION1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESOURCE LENDERS, INC1$190,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$186,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$180,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$188,698.570.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A3$553,271.711.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNI1$183,200.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION1$192,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC2$387,250.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK1$176,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH1$192,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$192,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC4$734,379.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC1$193,800.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TABLE ROCK COMMUNITY BANK1$182,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST2$368,165.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$539,745.021.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRYN MAWR TRUST COMPANY1$191,250.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$180,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK1$192,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE WASHINGTON TRUST COMPANY1$182,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THINK MUTUAL BANK1$192,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION1$175,200.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION1$190,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC2$387,500.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$185,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TROPICAL FINANCIAL CREDIT UNION1$175,757.520.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION2$376,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC1$191,616.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED4$732,834.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION1$191,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VELOCITY CREDIT UNION1$186,200.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$191,573.140.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$198,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION3$557,739.501.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WICHITA FEDERAL CREDIT UNION1$178,600.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP3$536,649.621.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$199,500.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  271$50,189,066.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGLY8 1ST COLONIAL COMMUNITY BANK1$188,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON2$361,400.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION7$1,299,087.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS NATIONAL MORTGAGE1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA, LLC1$199,595.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCE MORTGAGE & INVESTMENT COMPANY, INC1$184,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE PLUS FEDERAL CREDIT UNION1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC1$180,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO2$351,750.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$184,421.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$180,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP4$765,900.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION3$547,625.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS1$182,750.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARBOR BANK1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$176,700.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA UNITED LENDING1$197,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARKANSAS FEDERAL CREDIT UNION1$180,900.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASHEVILLE SAVINGS BANK1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$190,400.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED CREDIT UNION1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC2$369,700.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC1$197,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$177,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND4$740,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII1$176,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LITTLE ROCK1$182,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SULLIVAN1$194,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$187,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC1$175,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$175,050.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ARKANSAS1$177,025.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF OKLAHOMA1$182,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$367,330.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION1$195,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$569,400.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$184,700.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL4$745,022.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS1$194,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF ST LOUIS1$195,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$197,722.230.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION3$567,625.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY2$386,150.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTERBANK1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$185,650.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHIPPEWA VALLEY BANK1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK OF LAS CRUCES2$365,100.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO3$560,856.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY BANK1$187,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS3$538,812.670.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLORADO CREDIT UNION, A COLORADO CORPORATION1$175,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE UNION BANK1$198,949.310.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$195,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY 1ST CREDIT UNION1$192,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK DELAWARE1$189,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK MANKATO1$177,270.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION1$189,237.580.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$193,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A., A CORPORATION2$358,826.060.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$199,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC3$559,554.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CPM FEDERAL CREDIT UNION1$185,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF COLORADO, A FEDERAL CREDIT UNION1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION5$961,800.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CSTONE MORTGAGE, INC. A CORPORATION1$192,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL2$376,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD4$754,713.300.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD3$560,398.920.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME BANK1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE1$191,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION2$386,125.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$356,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$176,225.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY5$933,710.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$194,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION4$759,465.200.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION D/B/A NORTHPOINT M1$198,008.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$187,217.790.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST MORTGAGE, INC1$177,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST, NA, A CORPORATION2$381,200.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON BANK1$189,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC4$752,580.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE8$1,514,672.311.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC4$744,022.010.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$370,855.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK1$188,777.620.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$193,550.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANKERS TRUST COMPANY, N.A1$181,733.460.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$198,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CLOVER LEAF BANK1$189,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$197,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL S & L ASSOC. OF LAKEWOOD, ISAOA1$181,329.660.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$184,300.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A1$193,375.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FREEDOM BANK1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION2$373,545.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK4$752,850.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MIDWEST BANK1$185,700.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC1$179,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C D/B/A CUNNINGHAM & COMPANY1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK FOX VALLEY2$356,700.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA3$562,350.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA1$193,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO1$189,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK, AMES, IOWA1$192,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OKLAHOMA MORTGAGE1$198,700.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK1$196,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SERVICE BANK1$195,700.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK1$179,740.650.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK NEBRASKA1$185,300.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF DEKALB COUNTY, INC1$176,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF LE CENTER (12040)1$175,200.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE COMMUNITY BANK1$198,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY2$382,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WESTERN BANK & TRUST, A CORPORATION1$183,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY2$377,670.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$192,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREDERICK COUNTY BANK1$191,729.470.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK OF NEW JERSEY1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A2$376,800.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION1$192,700.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC3$550,525.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU1$193,903.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC2$389,500.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANDE HOMES, INC1$189,230.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK2$372,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTC MORTGAGE COMPANY FOR USE IN MI BY GUARANTY TRUST COMPANY1$199,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$198,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY2$359,300.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GULF COAST COMMUNITY BANK1$189,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GULF SOUTH MORTGAGE, LLC1$194,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK & TRUST1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK1$191,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$369,250.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC5$922,820.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG1$183,750.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA1$176,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION1$191,639.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK1$193,128.830.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$199,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWISE, INC1$185,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A2$385,600.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY2$383,550.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBMSECU1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION2$365,905.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK, A CORPORATION1$177,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCAP LENDING INC., A CORPORATION1$198,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KIRTLAND FEDERAL CREDIT UNION1$182,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$178,125.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKELAND BANK1$177,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANCASTER MORTGAGE COMPANY1$197,170.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION2$397,900.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION2$362,750.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY HOME LOANS LLC1$194,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB3$584,305.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGIX FEDERAL CREDIT UNION1$198,350.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC1$175,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MADISON COUNTY COMMUNITY BANK1$184,050.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC1$186,915.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS BANK & TRUST COMPANY1$175,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK AND TRUST CO1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION1$196,379.070.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION2$384,274.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP2$388,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$193,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$179,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION1$181,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN BANK1$184,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC3$560,803.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC6$1,122,583.731.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOULA FEDERAL CREDIT UNION1$184,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$194,179.010.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP3$562,005.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE OPTIONS, INC1$194,475.550.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$199,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK2$351,969.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC3$582,050.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC18$3,438,492.003.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC TN#1127481$199,200.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK3$588,622.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW LEAF LENDING A DIVISION OF SKYLINE FINANCIAL CORP1$182,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOBLE HOME LOANS, INC1$193,726.650.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB2$382,320.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHVIEW BANK1$189,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC2$396,366.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK2$372,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$174,747.850.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK3$565,300.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$199,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORRSTOWN BANK2$384,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL LLC1$185,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED2$372,019.150.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT REDIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC A CALIFORNIA CORPR1$184,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC5$952,350.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY9$1,707,884.141.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$193,350.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$366,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE & FIRE FEDERAL CREDIT UNION1$193,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$183,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC2$377,400.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$198,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC4$769,100.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PYRAMAX BANK FSB1$188,652.240.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC3$568,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANLIFE, INC1$197,625.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORP1$179,450.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE CORP1$193,886.480.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL WHOLESALE MORTGAGE, INC1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION1$195,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL CREDIT UNION1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC2$385,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$185,155.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC2$398,900.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN ANTONIO CITIZENS FEDERAL CREDIT UNION1$185,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN DIEGO FUNDING1$193,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS1$197,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A3$571,332.290.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY NATIONAL BANK OF OMAHA1$178,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$196,900.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$182,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC6$1,127,227.611.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$187,184.640.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION2$358,925.570.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION1$199,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK3$541,500.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHSIDE BANK1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION1$176,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPIRIT BANK1$183,350.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST ANNE'S CREDIT UNION OF FALL RIVER MASS1$192,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION1$187,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST.MARY'S BANK5$955,825.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST CO1$180,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORP2$390,640.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF ALCESTER1$195,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B3$573,900.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC8$1,465,295.141.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC8$1,488,100.001.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STIFEL BANK AND TRUST1$195,300.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC2$371,800.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION9$1,736,107.921.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TABLE ROCK COMMUNITY BANK1$198,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST5$934,819.400.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$555,660.650.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$196,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF BENNINGTON2$364,265.680.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COLUMBIA BANK1$198,075.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NORTHUMBERLAND NATIONAL BANK1$191,920.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE OLD FORT BANKING COMPANY, A CORPORATION1$184,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE OLD FORT BANKING COMPANY, A CORPORATION1$185,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIDEWATER MORTGAGE SERVICES, INC1$186,465.720.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION1$184,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY DBA GREAT LAKES MORTGAGE FUNDING1$199,920.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUHOME SOLUTIONS, LLC1$180,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$180,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION3$591,610.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK1$181,594.790.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$176,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO1$180,373.140.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC3$557,300.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED3$569,928.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION3$574,885.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION-21$194,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC1$199,790.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO1$175,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UW CREDIT UNION1$185,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$191,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$177,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC2$389,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITEX COMMUNITY BANK1$192,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$183,104.520.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERVE, A CREDIT UNION1$186,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIRGINIA CREDIT UNION, INC1$196,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISIONBANK OF IOWA, A CORPORATION1$194,850.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WE FLORIDA FINANCIAL3$535,500.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION1$190,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST GATE BANK1$188,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$197,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR CORPORATION DBA CITY MORTGAGE GROUP1$188,955.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILSHIRE BANK1$177,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORKERS' CREDIT UNION1$189,905.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP3$569,175.550.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  510$95,963,167.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGLZ5 A1 MORTGAGE GROUP, LLC1$306,000.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION2$450,000.002.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCE MORTGAGE & INVESTMENT COMPANY, INC1$175,900.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANT CREDIT UNION1$213,600.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$206,000.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AS IS LENDING INC, A WYOMING CORPORATION1$204,865.010.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$326,250.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$193,400.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA2$666,900.003.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP2$350,486.681.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC1$188,000.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING4$1,145,786.515.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL CREDIT UNION1$176,400.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$284,000.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE6$1,875,000.008.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$278,000.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$394,245.501.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$214,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK1$155,192.910.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$274,000.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC1$342,000.001.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$546,000.002.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC1$240,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$180,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION. DBA, CAPITAL MORT1$306,200.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC1$333,750.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$494,600.002.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$178,600.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$225,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$291,800.001.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$240,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$183,200.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTC MORTGAGE COMPANY FOR USE IN MI BY GUARANTY TRUST COMPANY1$301,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$295,883.861.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBANK1$212,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC1$417,000.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCAP LENDING INC., A CORPORATION1$180,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$212,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY, INC1$218,100.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$216,000.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$263,700.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC AN ILLIONIS LIMITED LIABILITY1$280,000.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$416,000.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$218,000.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC2$599,500.002.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK2$684,011.003.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCWEN LOAN SERVICING LLC1$237,000.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$215,300.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$196,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$209,500.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$242,000.001.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$406,207.231.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC3$716,615.793.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAPLETON MORTGAGE LLC1$408,430.991.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B3$499,949.952.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC5$1,459,000.006.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT BANK & TRUST1$198,612.930.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION1$256,000.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION3$662,500.002.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK1$319,900.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  86$22,179,388.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM27 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC1$290,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION14$4,373,783.002.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA HOME LOANS1$243,950.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPLA LLC A CORPORATION1$212,800.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISA MORTGAGE SERVICES, LTD1$254,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALDERUS FUNDING AND INVESTMENTS INC1$471,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE FINANCIAL RESOURCES, LLC1$283,872.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC1$361,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$360,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE LTD1$239,352.260.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD1$324,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$288,135.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$320,100.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$300,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION,A CALIFORNIA CORPORAT1$480,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP5$1,332,471.970.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICASH, A CORPORATION1$384,700.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION1$264,325.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING INC., DBA AMERIPRO HOME LOANS1$310,549.740.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMPLIFY FCU1$314,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANGEL OAK HOME LOANS LLC1$255,829.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC1$216,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$420,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$442,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC1$327,750.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA11$3,291,066.522.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND3$858,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HERRIN, ISAOA1$219,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$201,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS XPRESS LLC1$322,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKLINE MORTGAGE CORPORATION (OTN:BLMC, INC)1$309,225.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$308,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC2$753,275.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY FEDERAL CREDIT UNION1$265,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEDFORD FEDERAL SAVINGS BANK1$348,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST1$263,700.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BJV FINANCIAL SERVICES, INC. - COR1$240,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ARIZONA1$332,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$348,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$460,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$514,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD2$559,332.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL INTERNATIONAL FINANCIAL, INC1$230,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL2$679,400.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$252,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$272,848.580.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$258,837.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF ST LOUIS1$221,250.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$225,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$282,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC5$1,515,838.291.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA5$1,203,300.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$219,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$319,675.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK OF TEXAS, NA1$390,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$227,700.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC4$977,584.300.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTY BANK1$310,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CP FINANCIAL AND CP REALITY INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$997,750.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF COLORADO, A FEDERAL CREDIT UNION1$261,250.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION4$1,370,400.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CSTONE MORTGAGE, INC., DBA CORNERSTONE MORTGAGE GROUP A COR1$232,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAS ACQUISITION COMPANY LLC1$306,329.110.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$219,308.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$253,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP1$328,419.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD., L.P2$574,630.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST WEST BANK1$406,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION3$867,000.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$503,800.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD7$2,121,850.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$255,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING TEXAS CORPORATI1$360,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. DBA SUPREME LENDING1$298,855.930.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY2$582,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$224,105.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION5$1,286,039.000.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC5$1,516,139.061.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FHLB/PROSPECT MORTGAGE1$265,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC21$7,059,046.464.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC3$1,005,134.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK FINANCIAL CENTRE1$248,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY5$1,390,500.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC2$508,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GEORGIA HOME MORTGAGE, INC. DBA 1ST GEORGIA HOME MORT1$361,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION2$516,255.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$232,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION,A CORPORATION1$276,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C3$905,052.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C D/B/A CUNNINGHAM & COMPANY1$267,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION BANK1$206,150.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC1$295,850.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL,INC1$303,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK2$616,730.600.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$270,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK2$578,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$239,691.070.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY3$772,200.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WORLD MORTGAGE CORPORATION1$257,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$271,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PR DBA FIRSTBANK FLORIDA1$316,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK2$717,495.650.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE COPRORATION (NEW JERSEY)1$208,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION4$1,224,449.190.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK OF NEW JERSEY1$282,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A1$312,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC2$485,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC - COR1$371,547.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO-CORP, INC1$220,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$220,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMH MORTGAGE SERVICES LLC1$416,463.230.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE,INC,. INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$251,964.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$416,438.290.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK1$211,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES INC1$203,743.340.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE1$226,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$311,200.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$228,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND CREDIT UNION1$285,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HELPBRINGER MORTGAGE SERVICES INC1$208,287.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH2$591,588.150.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLTOP NATIONAL BANK1$218,350.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE ALLIANCE CORPORATION1$216,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE ALLIANCE, LLC1$417,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC16$5,496,487.003.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG2$635,600.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC1$386,400.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC AN ARIZONA LIMITED LIAB1$207,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$350,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$224,696.920.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC1$305,335.050.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$355,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$330,030.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INFINITE MORTGAGE SERVICES LLC, A PENNSYLVANIA LIMITED LIAB1$267,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC1$308,750.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC2$540,749.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$218,405.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A1$414,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$414,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY GROUP CAPITAL LLC1$500,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION DBA CNN MORTGAGE1$256,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY MORTGAGE CORPORATION1$401,600.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$653,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANSTAR HOME LENDING1$204,250.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC1$217,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCKINLEY MORTGAGE LLC1$344,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION3$1,373,540.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$214,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY LLC1$200,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC. D/B/A INTELLILOAN1$416,498.950.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$457,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$225,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLB MORTGAGE1$284,649.570.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTAGE MORTGAGE, LLC, A TEXAS LIMITED LIABILITY COMPANY1$298,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$225,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$243,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$303,654.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$337,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC2$656,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC10$2,774,075.001.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC7$2,130,653.711.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC DBA MOTIVE LENDING3$785,043.270.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC, DBA MOTIVE LENDING1$417,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING3$1,268,980.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING1$250,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$340,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC1$222,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD CREDIT UNION1$217,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION1$414,453.510.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$234,206.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW AMERICA FINANCIAL CORPORATION1$347,958.330.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP2$581,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWICH COMMERCIAL GROUP, INC. D/B/A NORCOM MORTGAGE A CORP1$400,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORA1$303,608.690.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NP, INC. DBA US MORTGAGE OF FLORIDA, AN S CORPORATION1$252,806.650.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMARK CREDIT UNION1$221,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$304,978.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$247,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC2$641,300.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP3$1,082,542.250.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL2$620,400.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED2$494,200.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC4$995,200.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE1$402,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$259,016.160.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC1$242,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION4$1,277,000.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY2$595,600.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$252,033.230.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERL MORTGAGE, INC., AN ILLINOIS CORPORATION1$232,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION2$717,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$624,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE11$3,459,932.002.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL, A FLORIDA CORPORATION1$239,691.070.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC2$468,385.570.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$222,806.210.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC3$1,125,338.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT CREDIT UNION1$425,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANT BANK1$213,750.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK1$251,660.550.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP3$1,077,900.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP2$428,200.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC1$203,700.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC2$505,289.340.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC1$396,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPARATION1$286,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION1$289,753.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK & TRUST COMPANY1$315,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION1$290,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$315,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN DIEGO FUNDING,A CALIFORNIA CORPORATION1$377,050.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN FRANCISCO FIRE CREDIT UNION1$303,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$206,400.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY3$702,412.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC9$3,321,353.132.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMMONS FIRST NATIONAL BANK1$228,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC2$570,750.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP2$665,750.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHSIDE BANK1$308,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE1$338,580.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$205,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE SAVINGS BANK1$272,473.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC9$2,970,300.001.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC11$3,789,000.002.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT BANK & TRUST1$339,552.270.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC5$1,389,497.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$288,627.990.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION2$518,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$505,905.010.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$321,156.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$282,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE COMPANY1$271,458.040.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRYN MAWR TRUST COMPANY1$230,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$280,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$278,350.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN SQUARE MORTGAGE & INVESTMENTS1$417,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRI COUNTIES BANK1$238,140.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUHOME SOLUTIONS, LLC1$291,650.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$261,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$312,075.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO2$908,746.250.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR1$309,479.920.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED7$2,193,018.411.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$341,700.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC., A CORPORATION1$255,550.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC1$249,498.610.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$326,675.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP INC1$373,008.160.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP INC A NEVADA CORPORATION1$213,212.420.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC3$906,237.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA4$1,105,179.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERVE, A CREDIT UNION1$218,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$275,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W. J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC, A DELAWARE LIMITED LIAB1$391,506.810.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$433,600.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION2$652,400.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSIDE MORTGAGE, INC1$417,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION1$343,700.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST TOWN BANK & TRUST, A STATE BANK1$345,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINNPOINTE CORPORATION1$399,473.260.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST C2$490,047.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE LLP1$255,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$241,923.680.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$303,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$213,400.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  493$150,192,550.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM35 1ST STATE BANK1$346,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION10$3,609,422.003.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY2$703,400.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AKT AMERICAN CAPITAL, INC1$413,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALDERUS FUNDING AND INVESTMENTS INC1$610,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPHA MORTGAGE CORPORATION1$360,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA'S CHOICE HOME LOANS LP1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORPORATION1$284,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$623,811.810.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC1$325,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC2$487,257.990.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK OF TEXAS, THE1$203,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$221,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP3$1,071,300.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS2$664,645.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK1$228,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANGEL OAK HOME LOANS LLC1$330,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$277,587.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$281,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA ASPIRE LENDING, A CORAPORATION1$208,050.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$385,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC2$829,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC1$286,875.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA8$2,804,520.002.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF COLORADO1$264,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$244,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$270,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY HOME LOANS, ISAOA / ATIMA1$441,413.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC6$2,266,775.001.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY FEDERAL CREDIT UNION1$207,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$513,500.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRONCO FEDERAL CREDIT UNION1$201,734.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL2$696,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P2$683,900.040.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$260,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$301,560.700.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC2$523,938.170.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS1$335,255.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS A UTAH CORPORATION1$375,560.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA5$1,886,550.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$342,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE4$1,465,235.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE,A CALIFORNIA CORPORATION1$400,583.700.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$314,925.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS HOME LOANS, LLC1$285,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONCORD MORTGAGE GROUP1$260,942.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC4$1,420,365.761.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC1$228,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COVANTAGE CREDIT UNION1$246,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$761,000.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA MORTGAGE INC., DBA ESSEX MORTGAGE, A CALIFORNIA CORPOR1$370,740.520.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$253,657.860.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP1$409,816.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$320,213.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD3$1,046,570.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD., L.P1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE, INC1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION2$486,400.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC3$1,061,400.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIRE FINANCIAL, A CALIFORNIA CORPORATION1$323,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$638,400.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$385,378.290.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC2$596,245.760.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC, D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORP1$298,800.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$330,414.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION5$1,245,047.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC3$935,048.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE3$779,403.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC18$5,732,746.674.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC3$1,021,750.000.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$404,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION1$218,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB1$208,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION3$965,350.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST1$232,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK3$645,882.020.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION A VIRGINA CORPORATION1$415,600.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA1$220,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$310,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC1$350,100.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$229,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$320,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$227,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$374,350.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM CREDIT UNION1$320,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD - C1$238,880.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$376,700.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE LLC1$323,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION1$329,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC. DBA PACIFIC FUNDING CORP, A CAL1$249,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAND SAVINGS BANK1$225,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$346,243.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC1$300,750.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$358,700.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$408,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$502,650.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$2,584,432.002.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG3$1,366,000.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC1$460,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB4$1,048,785.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC2$644,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$263,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC1$357,188.840.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$212,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES LLC LIMITED LIABILITY COMPANY1$314,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC1$268,720.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE1$235,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$296,250.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JB ASSOCIATES LLC1$263,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON STATE MORTGAGE CO1$330,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JORDAN WEST COMPANIES LTD1$280,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JORDAN WEST COMPANIES LTD. DBA US MORTGAGES1$202,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$486,843.320.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDERS INC CALIFORNIA CORPORATION1$363,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANSTAR HOME LENDING1$234,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANSTAR HOME LOANS1$395,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC2$699,800.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON-MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION1$408,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION1$229,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY, INC1$290,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$280,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION1$220,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$289,309.770.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$396,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$378,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK2$768,805.320.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC2$652,004.300.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC8$2,303,952.001.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC - COR1$319,933.460.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC3$1,521,066.471.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING2$465,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION2$742,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBC BANK1$332,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$349,125.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT1$284,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORAT1$297,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$323,441.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$495,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$333,600.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP1$400,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL LLC1$372,969.290.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$246,050.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC7$2,515,646.022.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC1$380,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - LYNDEN1$269,098.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION3$832,312.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$395,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK2$516,613.820.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE5$1,608,280.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE RESOURCES, AN OREGON LIMITED LIABILITY COM1$364,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P1$387,901.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC4$1,223,611.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUALSTAR CREDIT UNION1$271,150.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$201,228.580.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$242,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORP1$217,969.060.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP2$853,350.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION1$220,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP1$331,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SACRAMENTO CREDIT UNION1$400,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$282,150.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY4$1,135,700.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAMROCK FINANCIAL CORPORATION1$278,740.740.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC4$1,652,250.001.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$357,608.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$215,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK1$256,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHSIDE BANK1$399,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION1$285,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE2$834,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF FLORENCE1$324,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC9$2,760,217.912.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC18$6,357,840.005.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC4$1,333,258.001.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$417,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$205,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$267,750.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC., DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES1$212,705.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE LINK INC1$380,430.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TROPICAL FINANCIAL CREDIT UNION1$251,383.320.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$416,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK AND TRUST COMPANY1$300,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION2$510,750.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR1$416,475.360.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED4$1,390,031.431.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO1$232,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC2$634,950.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISION ONE MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$234,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W. J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC1$201,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WANIGAS CREDIT UNION1$274,550.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK1$200,100.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$388,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN BANK1$383,482.740.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  362$118,439,949.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM43 AFG MORTGAGE1$362,100.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK MORTGAGE, INC., A NEW JERSEY CORPORATION1$292,500.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$481,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION1$264,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLIFFCO, INC DBA CLIFFCO MORTGAGE BANKERS1$310,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$340,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK1$625,500.001.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST CAPITAL CORP1$279,622.830.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$152,698.650.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION1$216,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD. (43706)1$400,000.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$525,000.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$230,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK NATIONAL ASSOCIA1$195,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIDIAN MORTGAGE1$334,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A3$657,000.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD8$3,067,162.686.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION6$2,704,687.595.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$494,000.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC24$7,396,430.0015.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG2$903,400.001.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP4$920,000.001.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION2$560,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERSTATE HOME LOAN CENTER, INC., A CORPORATION2$740,700.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$340,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, N.A1$707,120.361.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION1$387,477.350.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN ONE, A DIVISION OF BENCHMARK BANK1$350,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYNX MORTGAGE BANK LLC - COR1$240,667.970.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC., A N.Y. CORPORATION2$750,500.001.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP., A NEW YORK CO1$417,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MGN FUNDING CORP. (23345)1$521,500.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP5$1,709,200.003.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC2$1,076,515.192.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ENTERPRISE LTD1$254,671.750.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ENTERPRISE, LTD - COR1$350,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU1$417,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP3$756,800.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$266,250.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION4$1,427,350.003%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE10$2,671,902.005.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP2$577,000.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES LLC2$485,846.891.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A4$1,487,376.283.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES, LLC DBA THOROUGHBRED MORTGAGE2$672,750.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$666,464.911.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A5$1,582,618.763.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION5$1,614,900.003.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC3$963,750.002.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE CORP., A NEW YORK CORPORATION1$244,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NORTHERN MORTGGAE BANKERS, LTD, A NEW YORK CORPORATI1$349,539.100.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$375,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC6$2,335,100.004.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$322,500.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A1$292,500.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION2$435,600.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  143$47,500,102.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM50 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO6$865,382.8014.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PR3$555,817.269.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL MORTGAGE SERVICES CORP1$159,864.362.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COOPERATIVA A/C SAULO D RODRIGUEZ1$67,647.871.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMI EQUITY MORTGAGE1$308,750.005.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK PUERTO RICO5$674,700.0011.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EQUITY MORTGAGE BANKERS, INC1$88,000.001.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LATIN AMERICAN FINANCIAL CORPORATION1$196,684.643.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIENTAL BANK5$693,769.9411.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO10$1,536,512.0026.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO2$414,262.837.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$128,000.002.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LENDING CENTER CORPORATION1$103,200.001.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$5,792,591.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM68 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$210,077.074.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST NATIONAL BANK1$246,275.275.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EUSTIS MORTGAGE CORPORATION, A LOUISIANA CORPORATION1$372,423.528.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$458,256.8810.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$413,925.539.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$263,677.175.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$440,359.919.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - MOUNT VERNON1$233,166.015.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$302,821.536.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$363,453.048.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC1$241,542.605.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR5$982,263.5621.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,528,242.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM76 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$211,500.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$360,000.003.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA'S CHOICE HOME LOANS LP1$281,600.003.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC1$233,372.002.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEDROCK LENDING1$302,400.003.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE1$249,500.002.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$274,536.452.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMC HOME LENDING1$242,800.002.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE PROVIDERS, L.P1$280,899.003.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORP1$285,972.723.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$404,900.004.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$300,000.003.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$204,000.002.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$213,000.002.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC1$417,000.004.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERRING BANK1$266,760.002.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC2$686,990.007.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$224,000.002.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC1$322,500.003.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P1$399,500.004.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHLUMBERGER EMPLOYEES CREDIT UNION1$292,500.003.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$371,563.003.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$224,404.992.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS,INC DBA SMP MORTGAGE,INC1$417,000.004.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION3$872,532.009.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE CORPORATION DBA CITY MORTGAGE GROUP1$236,516.002.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLOW BEND MORTGAGE MORTGAGE COMPANY, LLC1$326,100.513.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$415,419.834.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$9,317,266.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM84 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION20$1,930,858.914.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCEPTANCE CAPITAL MORTGAGE CORP1$109,765.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS NATIONAL MORTGAGE A DIVISION OF ACESS NATIONAL BANK1$97,254.170.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA HOME LOANS1$105,919.870.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$100,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANT BANK1$104,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC1$88,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO1$105,450.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTAONE FEDERAL CREDIT UNION1$94,289.170.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK2$198,800.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC3$319,955.120.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LENDING SOLUTIONS LLC1$101,600.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC3$293,777.920.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP2$195,900.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION5$500,570.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS1$95,150.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$85,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK HOME LOANS1$89,537.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE2$197,840.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK5$469,850.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$99,874.180.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$99,200.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC2$201,375.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA4$421,605.261.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PR1$98,951.620.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD1$99,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$86,250.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC3$285,778.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK BANK1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION1$93,068.180.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY2$198,750.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF OKLAHOMA1$108,750.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION1$108,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$94,400.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING2$206,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING3$286,954.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING3$303,975.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$108,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE5$515,979.571.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$91,840.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC1$87,894.270.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS1$98,400.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF SEDALIA1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF THE MIDWEST1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK1$97,039.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRUE BANK1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC2$205,840.710.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIS FINANCIAL SERVICES, INC. DBA CIS HOME LOANS1$104,309.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC2$189,400.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$107,600.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION1$84,507.420.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST NATIONAL BANK1$86,042.300.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY RESOURCE CREDIT UNION1$106,700.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STAR CREDIT UNION1$85,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$95,200.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A., A CORPORATION1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$102,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE LLC1$94,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYPLACE MORTGAGE, LTD2$200,840.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC1$90,250.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION5$471,748.331.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE, INC., AN OREGON CORPORATION1$94,006.580.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$106,603.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$184,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ESSENTIAL FEDERAL CREDIT UNION1$97,252.490.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING13$1,200,354.122.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$105,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$193,120.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION7$680,900.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION DBA, CAPITAL MORTG1$97,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION1$100,800.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST, NA, A CORPORATION1$85,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC3$291,305.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBT MORTGAGE, LLC1$89,514.800.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEMBI MORTGAGE, A CORPORATION2$207,378.260.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$108,800.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC6$557,250.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC7$701,550.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIREFIGHTERS CREDIT UNION1$86,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK1$108,613.180.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY3$324,150.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LENDING SERVICES, LLC1$86,250.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A1$88,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$87,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$87,389.910.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC1$103,920.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C2$196,272.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RATE MORTGAGE CORPORATION1$108,280.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$92,400.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY2$204,640.740.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$91,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLANAGAN STATE BANK1$101,150.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$104,800.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTREN FUNDING LLC1$98,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$87,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$94,283.930.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK OF NEW JERSEY1$90,800.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$87,981.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO-CORP, INC1$107,775.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$87,065.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL1$101,131.130.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION1$92,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTC MORTGAGE COMPANY INC. FOR USE IN ALABAMA BY GUARANTY TRU1$109,900.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY, INC1$93,200.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY3$291,100.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD4$347,505.800.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER, INC2$199,350.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE OF AMERICA, INC1$103,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$199,770.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC13$1,303,884.003.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG3$281,300.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC3$295,750.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESITE MORTGAGE, LLC1$95,900.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC1$94,533.620.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$103,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$108,363.490.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$104,465.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS BANK & TRUST1$86,802.660.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP2$204,750.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC3$291,758.390.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$105,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KENTUCKY HOUSING CORPORATION11$1,072,266.792.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$85,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$99,779.300.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION4$379,850.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY MORTGAGE LLC1$87,004.150.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGEND BANK, NA1$97,968.920.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY HOME MORTGAGE CORPORATION1$94,790.970.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$194,300.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN FEDERAL SAVINGS BANK OF NEB1$105,861.360.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK1$89,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$97,325.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC4$363,024.530.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-MISSOURI BANK1$91,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$89,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED DBA ARBOR ONE MORTGAGE GROUP1$90,804.770.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$91,200.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOTOROLA EMPLOYEES CREDIT UNION1$86,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$87,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$208,750.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE1$100,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF KANSAS CITY1$100,100.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$101,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$103,700.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING, LLC5$523,600.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION2$186,250.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH ALABAMA MORTGAGE, INC1$108,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$59,837.490.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWICH COMMERCIAL GROUP, INC. D/B/A NORCOM MORTGAGE1$93,675.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT2$192,369.160.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN,INC.DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING1$97,125.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$86,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD POINT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$88,286.880.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE LLC1$94,383.810.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORRSTOWN BANK1$87,889.280.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL LLC1$107,626.730.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$101,400.820.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$85,300.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC7$698,660.101.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$106,200.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY3$293,147.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$103,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC3$273,390.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING LLC1$99,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$90,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC2$191,400.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$99,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC4$388,650.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUALSTAR CREDIT UNION1$85,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC5$503,100.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANLIFE, INC1$85,250.610.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC1$92,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMS & ASSOCIATES1$93,750.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC8$764,350.001.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC2$195,250.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE2$177,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY6$576,675.001.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$93,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$109,900.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLIDARITY COMMUNITY FCU1$85,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION1$104,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH1$85,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$93,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING1$103,125.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC2$194,203.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS,INC1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC4$385,250.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$105,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$105,991.480.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST4$387,649.930.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A1$97,542.930.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TENNESSEE TRUST MORTGAGE, INC1$89,200.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$98,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$104,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK4$373,325.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME LOAN EXPERT LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION2$199,200.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME SAVINGS & LOAN COMPANY OF YOUNGSTOWN, OHIO1$88,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE, INC1$96,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TRI-COUNTY BANK1$95,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$96,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$102,600.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. FINANCIAL GROUP, INC. DBA LOUISIANA MORTGAGE ASSOCIATES1$107,485.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$92,034.060.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED SECURITY FINANCIAL CORP1$85,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION3$293,796.330.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED5$489,200.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC1$92,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT UNION1$102,400.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO3$294,695.610.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION2$173,095.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC3$265,538.850.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIBRANT CREDIT UNION1$89,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE LLC1$97,482.730.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VINSON MORTGAGE SERVICES, INC1$97,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J.BRADLEY MORTGAGE CAPITAL,LLC,A DELAWARE LIMITED LIABILI1$105,367.260.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION5$508,413.001.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE CORPORATION DBA CITY MORTGAGE GROUP1$102,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  427$41,342,695.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGM92 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION10$1,185,925.003.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS MORTGAGE GROUP, LLC - COR1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$112,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC3$352,935.111.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE & EQUITY CONSULTANTS1$123,369.680.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$121,720.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS2$232,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK1$121,293.100.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$116,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$122,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC HOME LOANS INC1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC PACIFIC MORTGAGE CORPORATION1$116,250.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUGUSTINE FINANCIAL SERVICES, LLC1$121,600.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA2$243,599.020.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF COLORADO, A COLORADO BANKING CORPORATION1$115,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEW HAMPSHIRE1$121,097.450.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKFIRST FINANCIAL SERVICES1$124,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK3$348,250.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC1$118,500.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$114,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK NATIONAL ASSOCIATION2$246,198.690.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$118,575.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$356,800.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE MORTGAGE INC1$115,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL EDUCATOR CREDIT UNION, A CO1$116,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE6$716,500.002.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS1$113,600.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$121,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION1$114,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$121,125.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC5$597,020.961.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA5$576,270.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$118,775.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY2$235,775.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING INC1$112,705.020.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYPLACE MORTGAGE, LTD1$122,200.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION4$464,050.001.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$121,257.240.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING2$233,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC - COR4$458,449.021.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$112,100.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST FUNDING, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$118,706.760.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEMBI MORTGAGE1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$236,005.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC4$479,200.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$246,400.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK1$117,360.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION OF BELOIT1$122,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE INC1$121,347.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A1$110,400.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$119,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$122,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC1$118,950.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$111,920.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$122,099.680.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK OF NEW JERSEY1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GB MORTGAGE, INC1$114,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GB MORTGAGE, INC. - COR1$123,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC - COR2$231,662.530.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$122,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$116,206.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING1$115,857.370.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC2$236,050.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK, N.A1$124,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$945,375.003.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG2$242,017.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC2$232,250.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$123,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY2$232,800.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$120,300.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JB ASSOCIATES LLC1$118,750.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KENTUCKY HOUSING CORPORATION9$1,049,722.003.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE SERVICES, INC1$113,050.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$115,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION, A CORPORATION1$118,706.760.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION DBA WESLEND FINANCIAL2$228,300.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LONE STAR NATIONAL BANK2$231,200.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACKINAC SAVINGS BANK, FSB1$112,640.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$123,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$110,500.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK2$226,359.830.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC. - COR1$122,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$112,800.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$110,095.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MANAGEMENT CONSULTANTS, INC1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK SOLUTIONS, LLC - C1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC2$230,160.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 N A NATIONWIDE MORTGAGE - COR1$115,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE1$122,965.100.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING, LLC1$116,900.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION5$586,978.001.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MEXICO BANK & TRUST1$124,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWICH COMMERCIAL GROUP, INC. D/B/A NORCOM MORTGAGE1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORA1$117,851.540.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMARK CREDIT UNION1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC1$116,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE, LLC - COR1$113,859.830.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK2$228,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$116,850.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED2$231,996.140.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC3$344,690.001.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT LENDING SERVICES, INC1$123,694.440.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$122,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY3$362,975.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY INC., A TENNESSEE CORPORATION1$109,972.030.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$120,894.420.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERL MORTGAGE, INC., AN ILLINOIS CORPORATION1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC3$348,546.301.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$111,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL, A FLORIDA CORPORATION1$110,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE RESOURCES, AN OREGON LIMITED LIABILITY COM1$110,800.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC4$470,105.881.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$118,850.280.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC2$239,250.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP3$352,900.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$121,600.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC1$121,975.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC1$121,200.110.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP2$239,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC2$232,400.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY5$575,125.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY1$111,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVER FIN CAPITAL GROUP LLC1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMONICH CORPORATION - COR1$119,852.450.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKMAN BANK OF MONTANA1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS1$122,950.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC1$118,750.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC2$232,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION2$230,860.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST1$116,850.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A1$123,847.530.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$113,490.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME LENDING GROUP, LLC2$227,912.900.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME LOAN EXPERT LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$118,300.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A2$232,165.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY1$111,717.610.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TLC COMMUNITY CREDIT UNION1$121,520.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$113,200.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWO RIVERS BANK AND TRUST, A CORPORATION1$112,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR1$120,660.440.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED5$577,700.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$111,550.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING SERVICES, INC1$116,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION1$116,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US FINANCIAL GROUP, INC1$113,856.570.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION1$115,900.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERN SUN FEDERAL CREDIT UNION1$120,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE CORPORATION1$121,600.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$122,948.630.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$115,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN BANK1$116,100.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  261$30,665,540.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMA9 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$348,500.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING & LOAN1$248,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION30$9,174,044.002.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACG FUNDING INC1$625,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCE MORTGAGE & INVESTMENT COMPANY, INC3$739,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISA MORTGAGE SERVICES, LTD1$315,200.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$355,778.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALAMEDA MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$200,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTERRA BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD2$693,397.670.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE COMPANY L.L.C1$356,250.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK1$239,200.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORPORATION1$364,500.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL LENDING, INC1$377,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC2$959,515.070.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$255,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$1,334,650.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$324,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP14$4,999,455.301.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B3$2,020,600.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC4$1,621,400.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS2$807,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK, A CORPORATION1$388,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES' CREDIT UNION AND ITS DIVISION1$228,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$210,600.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK2$684,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION3$903,061.200.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED CREDIT UNION1$244,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$275,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC HOME LENDING, INC1$459,351.860.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC3$1,123,700.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BADGER BANK1$412,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA12$5,065,357.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC ONE MORTGAGE CORPORATION1$270,385.300.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK INDEPENDENT1$415,848.930.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND2$455,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII1$438,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP6$1,923,817.790.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS XPRESS LLC1$372,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS XPRESS, LLC, A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$343,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKNEWPORT1$224,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC1$216,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC9$3,517,725.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY FEDERAL CREDIT UNION2$901,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAYVIEW RESIDENTIAL BROKERAGE1$801,950.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE ,LLC1$298,678.570.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC - COR1$267,680.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST2$524,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK BANK1$297,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLG HOLDINGS, INC. DBA SIMPLE MORTGAGE, CORPORATION1$211,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNB FINANCIAL, INC. (25261)1$364,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION5$1,539,044.420.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$380,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY1$201,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS2$671,825.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$723,440.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$1,391,796.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING4$2,145,844.820.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C & R MORTGAGE CORPORATION1$258,300.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITOL BANK1$300,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL6$2,188,050.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P1$274,800.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLL COMMUNITY BANK1$340,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE4$1,946,474.410.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC1$328,859.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MACOMB COMMUNITY CREDIT UNION1$215,295.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK A HAWAII CORPORATION2$1,081,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY3$852,250.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$276,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC9$3,011,817.530.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION1$289,750.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLEVELAND STATE BANK - HOWARDS GROV1$312,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$334,210.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$416,412.450.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$275,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$238,724.220.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK1$284,050.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE4$1,599,800.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION1$255,756.800.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$388,720.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$339,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$299,250.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC22$7,581,378.192.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC1$294,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF COLORADO, A FEDERAL CREDIT UNION1$308,800.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD1$268,669.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$590,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CSTONE MORTGAGE, INC., DBA CORNERSTONE MORTGAGE GROUP, A COR1$361,523.300.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA MORTGAGE INC1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERWOOD BANK1$395,454.420.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI ALASKAN FEDERAL CREDIT UNION1$484,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK1$555,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL1$315,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP1$382,606.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$315,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD3$1,618,116.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP4$1,204,080.680.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD., L.P2$787,116.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE, INC1$290,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP.DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE1$232,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY DBA NATIONAL RESIDENTIAL MOR1$286,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPONT COMMUNITY CREDIT UNION1$219,900.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ECOM MORTGAGE INC1$359,492.760.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ECOM MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$410,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION5$1,868,260.020.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$821,915.750.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD4$1,119,100.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES OF OHIO, INC1$279,300.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING, A TEXAS CORPOR1$337,250.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC3$1,251,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY9$2,794,130.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$772,250.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVRETT FINANCIAL, INCD/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORA1$217,125.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCEPTIONAL FINANCIAL SOLUTIONS1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION6$2,038,505.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION D/B/A NORTHPOINT M1$212,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$322,087.550.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS OF LONG BEACH1$475,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST, NA, A CORPORATION2$699,300.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC14$5,175,218.101.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK3$776,822.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$674,091.350.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELTIY BANK MORTGAGE1$338,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC34$11,942,714.763.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC6$2,145,942.020.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION3$1,080,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK FINANCIAL CENTRE1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK PUERTO RICO1$235,674.850.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY2$571,087.370.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC3$844,650.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK2$525,875.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$413,250.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FIDELITY BANK1$304,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$345,800.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION6$2,245,750.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK4$1,292,036.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY FINANCIAL GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COM1$387,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MINNESOTA BANK1$253,600.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC1$220,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C3$914,223.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C D/B/A CUNNINGHAM & COMPANY1$371,800.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA1$252,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK FOX VALLEY1$284,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO1$294,100.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEBRASKA BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OKLAHOMA MORTGAGE, LLC, A DIV1$246,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC1$624,638.230.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC BANK1$510,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION, A VIRGINIA CORPORATION1$450,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$384,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$332,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE COMMUNITY BANK1$403,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION5$1,932,500.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY5$1,637,850.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WESTERN BANK & TRUST, A CORPORATION1$220,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY2$472,080.650.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$301,150.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION2$665,697.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC8$2,195,922.690.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC4$1,035,355.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD COAST BANK1$644,370.240.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$310,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC. DBA PACIFIC SUNRISE MORTGAGE1$387,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK1$240,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOOGAIN INC1$321,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION2$932,349.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK2$817,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE1$265,800.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSF MORTGAGE CORPORATION1$414,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY FEDERAL1$387,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY3$1,008,248.670.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY, INC1$225,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$242,112.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII STATE FEDERAL CREDIT UNION2$1,171,500.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD1$255,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLS BANK AND TRUST COMPANY1$216,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK1$369,200.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE ALLIANCE, LLC2$762,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$327,850.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC34$12,483,643.003.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG4$1,123,750.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$401,250.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN LENDERS2$672,663.540.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC1$365,895.600.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWISE, INC1$210,500.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUNTINGDON VALLEY BANK A STATE CHARTERED SAVINGS BANK1$416,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK D/B/A IBERIABANK MORTGAGE2$443,250.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$394,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBMSECU1$377,150.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ICON CREDIT UNION - LENDING CENTER1$224,715.750.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE CREDIT UNION1$225,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$413,600.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC3$1,409,437.260.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC1$211,500.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV5$1,698,655.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JC FINANCIAL SOLUTIONS, INC1$396,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE D'ARC CREDIT UNION1$335,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC5$2,433,686.650.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JOHNS HOPKINS FEDERAL CREDIT UNION1$415,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE SERVICES, INC2$525,150.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION1$448,757.840.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LADERA LENDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAFAYETTE AMBASSADOR BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$350,910.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$551,200.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES,INC,A CALIFORNIA CORPORATION1$327,548.110.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION2$693,450.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A4$1,387,300.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY HOME LOANS LLC1$273,457.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION1$223,600.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION DBA CNN MORTGAGE1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$803,250.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGIX FEDERAL CREDIT UNION1$408,750.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LPMC, LLC (22851)1$322,554.990.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC6$2,046,950.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION5$1,856,042.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP5$1,620,477.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION2$574,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION1$318,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE INC1$291,597.710.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC3$951,800.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC4$969,960.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDDLETON COMMUNITY BANK1$324,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$392,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILL CITY CREDIT UNION1$362,900.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MINNESOTA VALLEY FEDERAL CREDIT UNI1$208,905.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$300,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK2$511,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTAGE MORTGAGE, LLC, A TEXAS LIMITED LIABILITY COMPANY1$390,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP3$804,760.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE OPTIONS, INC1$248,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC2$566,105.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK3$1,160,005.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$415,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC7$2,409,700.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC39$14,317,933.443.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC TN#1127481$390,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC - COR1$359,200.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE,LLC, A MASSACJUSETTS LIMITED LIABILITY COMPANY1$395,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A1$264,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MWABANK1$399,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASA FEDERAL CREDIT UNION1$204,250.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A3$818,000.830.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC6$2,335,781.670.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC DBA MOTIVE LENDING2$721,250.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING2$691,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING, LLC1$412,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$207,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$289,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, INC2$702,188.500.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD MORTGAGE, INC1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION1$201,950.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW BRITAIN MORTGAGE1$310,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW LEAF WHOLESALE A DIVISION OF SKYLINE FINANCIAL CORP1$414,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM INC1$254,140.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP2$807,200.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN BANK & TRUST COMPANY1$344,502.920.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTIMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORAT1$353,547.230.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORA1$383,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$350,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC11$4,089,497.001.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC7$2,884,344.660.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS INC A CALIFORNIA CORPORATION1$381,973.020.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS,INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$374,500.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP1$390,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC HOME LOANS, INC1$356,760.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL4$1,856,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PALMETTO CITIZENS FEDERAL CREDIT UNION1$315,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC3$886,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$220,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC11$3,940,120.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION1$360,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK1$252,500.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA EQUITY RESOURCES, INC1$205,200.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION2$640,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY5$2,018,519.460.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$310,800.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHELPS COUNTY BANK1$200,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION3$1,054,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$760,610.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE9$3,686,850.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL, A FLORIDA CORPORATION1$207,700.310.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE & FIRE FEDERAL CREDIT UNION2$639,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POST COMMUNITY CREDIT UNION1$205,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION2$529,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER AMERICA CREDIT UNION1$220,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING LLC1$396,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC3$1,024,500.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$270,750.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME MERIDIAN BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION2$694,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC21$7,891,940.002.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT CREDIT UNION1$263,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE CREDIT UNION1$269,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$320,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$339,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH SAVINGS BANK1$215,200.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$302,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION3$1,057,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK3$776,700.520.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP6$1,976,575.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP1$290,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REVOLUTIONARY MORTGAGE COMPANY1$380,250.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$368,800.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVER CITIES BANK1$316,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION3$1,011,844.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMR FINANCIAL2$691,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION A MICHIGAN CORPORATION1$326,250.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE2$546,513.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION2$782,870.860.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAIL MORTGAGE CORP1$203,600.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC7$2,332,450.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION1$407,811.570.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN FRANCISCO FIRE CREDIT UNION1$536,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$349,600.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF DANBURY, MUTUAL SAVINGS1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY1$270,400.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNI1$280,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION1$265,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY3$948,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC4$1,235,025.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SETTLERS BANK1$412,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$306,728.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC21$8,354,983.772.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIWELL INC., DBA CAPITAL MORTGAGE SERVICES OF TEXAS, A CORPO1$232,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP2$830,250.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION1$266,400.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK4$1,334,632.670.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STORY BANK AND TRUST1$270,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN BANK1$247,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHLAND CREDIT UNION1$254,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION1$244,900.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION1$250,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST.MARY'S BANK3$885,150.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORP1$310,400.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE9$3,497,650.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANFORD FEDERAL CREDIT UNION1$250,500.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC11$3,388,045.140.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC16$5,863,101.941.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STIFEL BANK AND TRUST1$397,100.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT BANK & TRUST1$392,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC12$4,509,598.841.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION A CORPOATION1$210,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC3$1,245,750.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION20$6,569,159.121.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAUNTON FEDERAL CREDIT UNION1$240,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$757,394.730.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN NATIONAL BANK OF TEXAS1$221,500.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRYN MAWR TRUST COMPANY1$324,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS1$227,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COLUMBIA BANK2$678,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$272,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF DENNISON1$207,200.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$327,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE, INC1$208,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS1$325,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE OLD FORT BANKING COMPANY, A CORPORATION1$324,700.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CLEVELAND1$267,200.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTALBANK1$365,500.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE CITY STATE BANK1$400,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION1$298,380.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION3$986,200.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK, AN OREGON STATE CHARTERED BANK1$245,320.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK AND TRUST COMPANY1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$236,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FIDELITY FUNDING CORP A MISSOURI CORPORATION1$508,461.320.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED REPUBLIC BANK1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$317,100.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO3$1,519,087.380.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR1$260,720.300.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC1$303,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED13$4,057,250.581.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$417,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC1$416,425.480.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION2$692,450.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION2$674,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO2$702,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$206,721.170.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UW CREDIT UNION2$604,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$221,600.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION3$1,033,708.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC3$847,650.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA4$1,235,140.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERVE, A CREDIT UNION1$260,800.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE, LLC1$322,507.320.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE4$1,295,865.830.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION1$328,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA3$1,550,622.860.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON FIRST MORTGAGE LOAN CORP. DBA WA FIRST MORTGAGE1$407,646.800.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAYNE BANK1$213,750.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION2$655,114.930.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION1$240,705.370.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERN SUN FEDERAL CREDIT UNION1$251,660.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE CORP1$799,785.580.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY LLC1$414,440.990.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP3$883,928.950.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC3$886,786.690.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYOMING BANK & TRUST1$290,225.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$320,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,046$365,851,457.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMB7 BROKER SOLUTIONS INC2$674,000.006.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$1,039,150.009.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING2$805,800.007.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING1$518,000.004.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE8$3,204,000.0030.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK1$415,796.363.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP2$764,100.007.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION2$813,100.007.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION3$1,105,600.0010.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$372,000.003.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA2$728,000.006.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$10,439,546.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMC5 1ST PREFERENCE MORTGAGE CORP. - COR1$366,335.990.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$228,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION2$817,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED BANK1$386,957.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, N.A. DBA ALERUS MORTGAGE1$394,060.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO1$373,700.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE LTD. DBA MAJOR MORTGAGE CO., A TEXAS LIMITED1$395,953.730.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION2$493,900.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP1$545,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$325,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICASH1$602,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA ASPIRE LENDING, A CORPORATION1$364,800.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$219,675.890.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$363,487.120.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA4$1,594,000.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK1$204,195.590.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP2$795,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF WESTON1$282,800.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKFIRST FINANCIAL SERVICES1$399,520.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC2$800,700.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST3$1,178,850.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL BANK1$269,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION5$1,680,599.861.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$380,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA COLORADO STATE BANK AND TRUST1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP, LLC1$400,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING2$1,183,000.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALIFORNIA CREDIT UNION4$1,577,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$361,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK A HAWAII CORPORATION1$476,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTERBANK1$362,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITADEL FEDERAL CREDIT UNION2$686,600.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY STATE BANK1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$385,300.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$399,410.720.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK MANKATO1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$404,403.350.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY NATIONAL BANK1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC3$1,173,987.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$268,850.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAKOTA COMMUNITY BANK & TRUST, N.A1$376,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPAGE CREDIT UNION1$371,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING1$401,450.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORA1$403,750.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F&M BANK, A NEBRASKA CORPORATION1$274,594.870.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION3$1,198,100.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION D/B/A NORTHPOINT M1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS BANK1$310,500.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FERON FINANCIAL,LLC.DBA SMARTER MORTGAGES1$416,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC5$1,847,900.001.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$360,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION1$408,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE2$1,020,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$380,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ENTERTAINMENT CREDIT UNION1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$375,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$250,001.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST1$400,800.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA1$526,240.690.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION2$833,399.180.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION, A VIRGINIA CORPORATION1$381,948.890.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION3$1,044,000.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK3$1,294,458.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$391,529.890.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$199,409.770.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$382,796.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A1$390,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY1$382,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII STATE FEDERAL CREDIT UNION2$1,111,250.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$243,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC6$2,449,750.002.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$400,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$382,350.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORP.,A CORPORATION1$365,750.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$404,100.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$310,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV2$792,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KIRKPATRICK BANK1$416,412.450.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$510,800.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A2$927,500.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION, A1$383,470.950.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGIX FEDERAL CREDIT UNION1$367,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC1$248,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANSFIELD CO-OPERATIVE BANK1$315,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING1$406,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP2$613,568.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$222,423.300.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC2$1,028,900.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE INC1$416,399.180.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$386,225.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDSTATE MORTGAGE COMPANY, LLC1$416,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOBILITY CREDIT UNION1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$245,449.870.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$388,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC5$1,752,771.231.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC4$1,567,000.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$245,645.560.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$359,450.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$392,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW LEAF LENDING A DIVISION OF SKYLINE FINANCIAL CORP1$249,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MEXICO BANK & TRUST1$410,800.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEXBANK SSB1$299,558.040.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEXERA HOLDING LLC DBA BLUSTREAM LENDING1$407,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM CONSULTANTS , INC., A MARYLAND CORPORATION1$383,731.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$456,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK2$862,171.500.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION3$1,044,342.350.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONEWEST BANK, A DIVISION OF CIT BANK, N.A1$287,575.720.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$307,464.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE,LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORAT1$403,900.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC A CALIFORNIA CORP1$575,188.420.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC4$1,959,113.001.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION1$239,291.720.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION2$993,500.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$380,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM BANK1$411,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$410,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE2$760,500.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE & FIRE FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER AMERICA CREDIT UNION1$255,300.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC2$772,033.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC2$935,000.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT CREDIT UNION2$808,750.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R BANK1$390,200.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RCB BANK1$416,385.670.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC,INC.,A CORPORATION1$386,466.820.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVER COMMUNITY BANK, N.A1$385,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION1$410,984.110.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$365,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANFORD INSTITUTION FOR SAVINGS1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A2$749,465.940.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION3$1,179,500.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE ONE CAPITAL CORPORATION - CO1$416,425.490.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEMPER HOME LOANS, INC., A RHODE ISLAND CORPORATION1$403,430.770.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$523,642.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC5$1,887,730.001.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIWELL INC., DBA CAPITAL MORTGAGE SERVICES OF TEXAS, A CORPO1$401,350.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP2$772,100.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK1$389,700.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION2$834,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN LENDING GROUP ICORPORATED1$404,300.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE8$2,908,609.002.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$306,850.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC4$1,567,150.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC8$3,268,300.002.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC3$1,361,399.181.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION2$779,703.670.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$732,476.460.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRYN MAWR TRUST COMPANY1$383,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COLUMBIA BANK1$373,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE STATE BANK OF FARIBAULT1$313,405.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION2$670,485.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$415,848.940.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION STATE BANK OF FARGO, A CORPORATION1$246,179.570.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO2$679,050.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR2$780,633.130.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED6$2,351,539.662.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION2$831,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION-12$657,300.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT UNION2$808,425.480.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$387,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$448,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A1$417,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$379,300.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  284$110,493,834.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMD3 ACADEMY MORTGAGE CORP (24545)1$417,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE BANKERS, INC. (20345)1$265,117.460.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION6$1,564,500.003.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC HOME LOANS, INC1$437,378.270.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$241,800.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION32$9,831,540.0019.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CFCU COMMUNITY CREDIT UNION1$207,813.290.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK2$1,122,004.712.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK, NA3$697,000.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION1$132,905.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION2$377,810.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN INTERNATIONAL BANK1$533,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$360,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A15$3,168,651.006.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION5$1,293,750.112.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA CHL MORTGAGE3$898,624.521.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$199,698.770.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC15$4,490,829.938.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG2$425,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP4$1,139,509.042.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION7$1,716,287.003.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$189,905.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION1$305,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC., A N.Y. CORPORATION1$487,200.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION3$616,160.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP2$730,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU2$500,000.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$346,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$247,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC3$850,752.001.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U1$300,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$283,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$161,405.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES LLC4$1,223,780.942.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A21$6,457,476.7712.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES, LLC DBA THOROUGHBRED MORTGAGE4$1,124,318.202.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLVAY BANK1$129,292.310.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$222,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$625,137.541.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC - COR1$512,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNMARK FCU3$699,468.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A6$1,669,804.883.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION2$558,750.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADIRONDACK TRUST COMPANY1$160,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUFFOLK COUNTY NATIONAL BANK OF RIVERHEAD1$332,500.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION1$296,000.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THOROUGHBRED MORTGAGE1$235,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC2$810,000.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK1$417,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NORTHERN MORTGAGE BANKERS, LTD, A NEW YORK CORPORATI1$438,395.170.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC1$309,600.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A1$172,344.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  177$50,929,508.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGME1 ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK1$417,000.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC. #28901$533,000.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$360,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION21$6,340,122.0014.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$355,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CFCU COMMUNITY CREDIT UNION1$280,250.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$410,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK1$485,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK, NA2$344,840.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION2$377,500.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$244,000.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION1$198,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN INTERNATIONAL BANK6$2,595,000.005.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK NATIONAL ASSOCIA1$195,494.160.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A9$1,974,350.004.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION11$4,331,395.689.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC11$3,638,900.008.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP2$366,310.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$190,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION11$2,682,933.766%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE2$677,000.001.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JET DIRECT FUNDING CORP., A DELAWARE CORPORATION1$333,090.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDER1$132,145.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC., A N.Y. CORPORATION1$350,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION3$695,099.321.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP2$571,700.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$256,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU3$734,800.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK2$736,000.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$330,600.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC2$354,455.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$447,920.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$406,000.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUORUM FEDERAL CREDIT UNION1$129,607.790.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANT COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$193,325.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A9$2,598,663.635.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SI MORTGAGE COMPANY, A MICHIGAN CORPORATION1$320,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES LLC, DBA THOROUGHBRED MORTGAGE1$404,000.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES, LLC DBA THOROUGHBRED MORTGAGE6$2,555,153.565.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLVAY BANK1$154,833.230.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$958,412.822.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION3$1,068,000.002.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADIRONDACK TRUST COMPANY2$528,046.161.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUFFOLK COUNTY NATIONAL BANK OF RIVERHEAD1$125,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THOROUGHBRED MORTGAGE1$297,500.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, L.L.C1$417,000.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC4$1,230,281.002.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK1$173,700.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION2$640,897.841.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC1$571,000.001.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  147$44,709,325.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMF8 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO4$569,522.0318.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PR1$135,598.654.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMI EQUITY MORTGAGE1$188,977.005.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK PUERTO RICO4$600,120.0019%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIENTAL BANK8$1,325,974.5741.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO1$189,981.006.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$148,000.004.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$3,158,173.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMG6 ADVISORS MORTGAGE GROUP,LLC1$621,956.501.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA MORTGAGE COMPANY, LLC1$226,339.420.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$446,260.360.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC2$638,400.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP3$882,550.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK2$643,068.511.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$480,784.870.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC PACIFIC MORTGAGE CORPORATION1$350,074.370.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEST CAPITAL FUNDING1$448,091.330.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$474,025.630.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING2$593,750.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$244,625.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC8$2,360,008.814.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITADEL FEDERAL CREDIT UNION1$204,197.310.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$397,100.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK2$490,469.571.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS3$920,342.141.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS, F.A9$2,327,931.224.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$410,213.200.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$220,675.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EUSTIS MORTGAGE CORPORATION1$264,890.350.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$403,750.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION3$939,455.001.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION5$1,380,096.762.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE3$920,483.651.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK1$202,825.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A2$578,176.671.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$386,650.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC1$565,696.291.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$281,964.110.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$219,303.680.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$403,750.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATI1$330,622.910.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE INC1$434,640.090.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH2$461,294.000.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN INVESTMENT BANK, F.S.B1$203,679.030.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE ALLIANCE, LLC1$242,250.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$399,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC1$242,250.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$398,050.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$289,750.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC1$208,113.520.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KARPE MORTGAGE, INC1$275,703.880.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION2$932,301.621.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$252,103.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION DBA CNN MORTGAGE1$265,050.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION1$339,055.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$857,582.921.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL MORTGAGE SERVICE, INC1$323,158.840.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$322,245.140.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB2$739,862.331.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC3$865,450.001.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U1$343,768.350.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - FREELAND1$222,315.130.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$231,740.600.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$216,600.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK2$779,464.201.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POCA VALLEY BANK INC. THE1$254,914.180.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$320,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC7$1,955,860.004.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK2$422,464.650.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL WHOLESALE MORTGAGE, INC1$247,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION6$1,550,276.423.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$274,303.050.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$371,308.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC5$1,562,543.833.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC3$943,063.681.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION5$1,490,500.713.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC3$1,414,701.232.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC4$1,352,610.002.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC1$341,050.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST3$769,902.861.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$1,045,172.062.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$224,045.660.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF TRENTON1$213,462.070.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GUILFORD SAVINGS BANK1$236,621.450.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TJC MORTGAGE, INC1$273,600.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED2$482,190.920.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK & VOLK, INC1$206,726.160.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A4$1,201,903.272.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAM LYON MORTGAGE, LLC1$417,000.000.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$350,539.960.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP2$686,142.141.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  159$48,711,857.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMH4 BANCORPSOUTH BANK1$371,929.2913.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$268,398.479.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$200,809.007.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE LLC1$201,209.677.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$338,557.8712.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$200,000.007.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$326,634.5112.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION1$200,000.007.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS TRUST CREDIT UNION1$198,787.697.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$411,922.5415.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,718,249.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMJ0 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC1$320,000.008.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$319,650.008.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC1$175,418.704.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$285,000.007.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$228,669.005.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$252,000.006.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$281,300.007.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK1$319,900.008.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE1$348,000.008.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$183,300.004.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$210,700.005.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$280,000.007.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC1$250,089.106.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC1$191,029.844.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE CORP., A NEW YORK CORPORATION1$267,200.006.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,912,256.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGMK7 1ST SIGNATURE LENDING, LLC, AN INDIANA LIMITED LIABILITY CO1$107,825.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION7$699,000.001.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACHIEVA CREDIT UNION1$87,300.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE COMPANY L.L.C1$103,950.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK OF OKLAHOMA1$93,897.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$106,400.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$291,430.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION8$778,500.002.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC1$89,240.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK1$90,400.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION2$195,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB1$101,920.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION2$210,900.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK2$197,525.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSEMBLIES OF GOD CREDIT UNION1$100,850.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION4$403,738.321.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$96,299.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA2$192,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK FORWARD1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK INDEPENDENT1$97,468.530.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF GALESVILLE1$102,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER1$94,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD1$89,496.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SULLIVAN1$94,400.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES1$89,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK SNB1$96,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARR GROUP, INC1$97,600.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$89,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$406,850.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$93,955.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING3$292,250.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING1$108,800.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK1$88,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC2$195,450.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL4$403,100.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAROLINA BANK1$107,108.770.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC1$106,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL CITY CREDIT UNION1$104,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK A HAWAII CORPORATION1$98,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$99,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTREBANK1$107,825.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY5$477,540.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$85,405.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC2$207,857.780.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY NATIONAL BANK1$98,400.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIVISTA BANK1$87,300.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL CAROLINA NATIONAL BANK1$98,400.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTLINE FEDERAL CREDIT UNION1$98,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION1$95,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK2$185,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$88,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$106,250.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$177,500.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$102,300.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYPLACE MORTGAGE, LTD1$94,618.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COVANTAGE CREDIT UNION1$99,600.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CU COMMUNITY, LLC1$93,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAKOTA COMMUNITY BANK & TRUST, N.A2$216,100.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$108,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD2$192,193.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK, FEDERAL SAVINGS BANK1$105,454.510.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE A1$101,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION2$205,200.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMERALD MORTGAGE CORPORATION1$104,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$105,200.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING9$851,450.002.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$109,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$87,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$107,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST, NA, A CORPORATION1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC2$203,920.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FC LENDING, LTD1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$109,725.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$93,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC3$291,762.960.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION1$93,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK1$93,750.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$106,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$93,600.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LENDING SERVICES, LLC1$93,100.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC2$184,437.050.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC1$101,250.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$100,425.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$101,500.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF CHAMPAIGN-URBANA2$217,500.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A1$96,117.340.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$109,250.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$101,446.120.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST1$85,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MINNESOTA BANK1$97,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$92,420.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA2$213,000.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO1$85,850.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A2$177,775.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK2$189,350.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$91,200.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY2$189,064.840.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$99,468.840.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$86,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION4$385,500.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT COMMUNITY CREDIT UNION1$95,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENISYS CREDIT UNION1$108,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO-CORP, INC1$95,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GESA CREDIT UNION1$107,910.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLACIER HILLS CREDIT UNION1$108,900.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE1$108,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$106,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION2$197,800.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION1$100,225.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC., A FLORIDA CORPORATRION1$108,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC.A FLORIDA CORPORATION1$89,775.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH5$492,060.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK1$92,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION3$293,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK, N.A1$90,900.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$764,820.002.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG2$196,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES, INC1$102,358.780.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC2$184,580.430.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWISE, INC2$196,958.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A3$290,400.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOUSTONIAN MORTGAGE GROUP INC1$94,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HURON VALLEY STATE BANK1$104,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY5$485,200.001.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$97,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IH MISSISSIPPI VALLEY CREDIT UNION, A CORPORATION1$86,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK1$93,120.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP2$206,400.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FIRST FINANCIAL GROUP, INC1$94,050.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC2$206,103.300.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$108,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV2$209,300.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$86,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$101,850.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAXMI NARAYAN ENTERPRISES INC DBA HOMEWITHLOAN.COM, A TEXAS1$85,600.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION2$208,870.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$199,500.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK1$98,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC3$292,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK1$97,600.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP2$210,040.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC1$99,868.310.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS COOPERATIVE CREDIT UNION1$95,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$211,700.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO HEALTH SERVICES FCU2$189,725.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICAN CREDIT UNION1$103,900.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST HERITAGE BANK, A FEDERAL SA2$189,875.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION1$89,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$86,167.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$89,884.150.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$97,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING2$214,425.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINT MORTGAGE, INC. A CORPORATION1$106,208.520.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$96,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION , AN ARIZONA CORPOR1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NP, INC. DBA US MORTGAGE OF FLORIDA1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NSB BANK1$96,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMARK CREDIT UNION2$183,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION1$103,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$107,122.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OOSTBURG STATE BANK1$106,600.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$102,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORRSTOWN BANK1$93,375.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$103,550.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC1$104,861.730.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$86,870.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC.A LIMITED LIABILITY CORPORAT1$109,710.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC., A CALIFORNIA CO1$97,374.490.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC1$107,100.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION1$95,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATTERSON STATE BANK1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$100,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$109,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC2$204,600.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK4$400,346.741.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHELPS COUNTY BANK1$108,800.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$193,600.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM ONE FINANCIAL, LLC1$100,001.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$106,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC2$198,999.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC1$102,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMR FINANCIAL1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC2$190,850.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE6$571,203.901.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$104,300.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC2$212,800.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAMROCK FINANCIAL CORPORATION, A RHODE ISLAD CORPORATION1$93,491.220.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAREPOINT CREDIT UNION1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$86,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION1$97,600.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK2$200,250.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST FUNDING LP1$86,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION2$199,100.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL FEDERAL CREDIT UNION1$90,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK & TRUST COMPANY1$104,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$93,511.880.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATEWIDE MORTGAGE3$303,200.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$99,750.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC2$197,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$93,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION3$303,515.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST8$768,935.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TCT FEDERAL CREDIT UNION1$105,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$282,612.850.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$90,400.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FARMERS NATIONAL BANK OF DANVILLE, A NATIONAL BANKING AS1$96,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE, INC1$100,285.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THINK MUTUAL BANK1$86,400.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$98,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY DBA GREAT LAKES MORTGAGE FUNDING2$184,300.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE CITY STATE BANK1$92,400.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$92,646.200.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNISON BANK1$91,920.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK1$86,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK & TRUST NA1$107,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED CONSUMERS CREDIT UNION1$87,600.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFOR1$99,865.290.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED1$99,900.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSALE AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITE1$109,610.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$95,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION5$479,900.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VECTRA BANK COLORADO, NATIONAL ASSOCIATION1$88,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIBRANT CREDIT UNION1$88,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION2$192,800.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK1$107,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$90,026.400.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST GATE BANK2$207,700.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION2$196,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITNEY BANK1$87,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$99,603.450.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  373$36,576,767.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGML5 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC1$115,850.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST PORTFOLIO LENDING CORPORATION1$123,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABNB FEDERAL CREDIT UNION2$233,348.460.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABSOLUTE HOME MORTGAGE CORPORATION, A NEW JERSEY CORPORATION1$120,200.710.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION15$1,777,050.002.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED BANK1$110,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$110,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL WESTERN MORTGAGE, INC. - COR1$123,333.640.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK2$221,775.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE MORTGAGE OF FLORIDA ,LLC1$118,846.820.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL LENDING, INC1$110,871.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$112,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC2$240,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC2$241,175.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$122,400.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$115,920.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SOUTHWEST MORTGAGE FUNDING CORP1$123,030.260.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION6$715,005.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS2$241,250.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$110,700.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB1$124,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANGEL OAK HOME LOANS LLC1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES' CREDIT UNION AND ITS DIVISION1$111,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$113,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$117,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK2$237,278.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$243,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$116,130.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$119,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC3$354,700.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURGROUP FINANCIAL CREDIT UNION1$123,832.970.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA3$358,725.580.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCFIRST1$123,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF IDAHO, AN IDAHO CORPORATION1$123,512.140.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$116,838.800.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$124,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$114,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC3$350,950.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC - COR1$112,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST2$228,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$121,033.020.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$118,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ALBUQUERQUE1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY1$116,100.360.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF OKLAHOMA2$233,800.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS4$487,400.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP,LLC1$120,441.190.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$446,900.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING4$476,600.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING3$352,857.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC1$111,625.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$119,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P1$124,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$120,650.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$118,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC1$118,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC2$228,885.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$116,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS2$230,260.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF ST LOUIS1$112,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK2$227,920.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION1$124,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY4$457,500.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$117,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC4$486,310.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS 1ST BANK-TYLER,TX1$112,575.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK1$121,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY BANK1$111,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIVISTA BANK1$119,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLASS ACT FEDERAL CREDIT UNION1$112,708.520.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLOVERBELT CREDIT UNION1$111,003.630.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA2$234,300.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION1$121,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$123,400.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST BANK OF THE HEARTLAND2$233,225.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE CORPORATION1$118,343.950.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE CORPORATION - CO1$114,440.640.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$121,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY WEST CREDIT UNION1$116,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A., A CORPORATION3$355,453.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$122,190.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COORS CREDIT UNION1$121,250.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC DBA CORNERSTONE HOME LOANS, INC1$112,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROGHAN COLONIAL BANK1$123,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$121,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMBERLAND FEDEAL BANK, FSB1$111,920.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMBERLAND FEDERAL BANK, FSB1$119,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 D.L. EVANS BANK, AN IDAHO CORPORATION1$119,009.170.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$117,350.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD3$354,441.250.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME BANK1$111,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DYNAMIC FEDERAL CREDIT UNION1$116,024.930.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$121,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$230,200.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTEGRA BANK1$119,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY HOME MORTGAGE, LLC, AN OREGON LIMITED LIABILITY COM1$114,973.390.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC - COR1$118,597.140.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING3$335,555.180.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$111,550.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST3$340,125.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCHANGE BANK OF MISSOURI1$122,185.180.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION6$697,833.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION1$121,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK1$113,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK1$115,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS STATE BANK OF HARTLAND1$121,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC6$715,920.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFC MORTGAGE CORP - COR1$110,144.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$123,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$242,148.160.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC9$1,062,022.371.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC13$1,550,530.002.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK & TRUST1$123,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$117,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION OF BELOIT1$118,150.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE INC1$115,920.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FARMERS STATE BANK1$123,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$115,900.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$115,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GENERAL CU1$117,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$111,600.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST1$117,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$112,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC1$121,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, INC1$119,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C4$449,325.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C D/B/A CUNNINGHAM & COMPANY1$124,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C. D/B/A CUNNINGHAM1$112,100.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC1$121,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY1$120,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA3$351,500.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEBRASKA BANK1$113,350.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC3$349,650.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RATE MORTGAGE CORPORATION1$115,740.320.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK2$236,950.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$124,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY5$591,095.290.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY4$475,224.500.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$119,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$123,750.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANDSEN BANK & TRUST, A CORPORATION1$118,750.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$124,720.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM CREDIT UNION1$113,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION1$121,600.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A2$233,300.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE, LLC1$117,600.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GESA CREDIT UNION1$122,550.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE2$231,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENTREE MORTGAGE SERVICES1$123,920.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$114,460.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSF MORTGAGE CORPORATION1$118,750.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$120,250.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK & TRUST CO1$112,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK, A CORPORATION2$228,647.400.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY1$116,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$124,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 H. P. C. CREDIT UNION1$119,700.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD1$117,700.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK1$118,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBANK1$112,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC5$591,800.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG3$352,850.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC2$245,470.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL INC1$118,194.330.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONOR CREDIT UNION1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$119,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$110,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION8$955,286.151.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IH MISSISSIPPI VALLEY CREDIT UNION, A CORPORATION1$115,650.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP2$231,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK2$241,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$112,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION2$240,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IQ CREDIT UNION1$111,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JORDAN WEST COMPANIES LTD1$114,841.560.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$235,333.640.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$111,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$120,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC - COR1$121,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDER SELECT MORTGAGE GROUP2$226,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDLINK FINANCIAL INC1$122,630.820.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION1$122,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGIX FEDERAL CREDIT UNION1$122,780.610.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK1$119,221.670.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC1$123,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC DBA AFFINITY MORTGAGE, A LIMITED LIABILI1$115,091.220.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION2$227,453.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON-MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION1$123,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAZUMA CREDIT UNION1$119,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0